Saugos politikaGerbiami pirkėjai,

informuojame, kad "kurmelis.lt" vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Svetainę tvarko ir administruoja: UAB „Kaselita“, juridinio asmens kodas 301926541, adresas: Klaipėdos g. 80, Laugalių k., Klaipėdos raj. (Gargždai)

Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes taikome šiuos principus:

  • laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;
  • tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  • renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  • imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  • laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  • neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešiname jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  • užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo
  • Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais ir pagrindais :

  • - siekdami teikti Jums mūsų paslaugas, kai Jūs Svetainėje užsiregistravę:
  • - suteikiame galimybę naudotis svetainės funkcijomis, pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, pasirinkti prekes, bei gauti pranešimus apie prekių atnaujinimą ar asortimento išplėtimą.
  • - siekdami užtikrinti E-parduotuvės funkcionalumą, ją tobulinti, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas;
  • - siekdami matuoti ir gerinti mūsų E-parduotuvės veikimą;
  • - siekdami, kad galėtume formuoti Jūsų interesų profilį ir parinkti jums tinkamą prekių pristatymą, apmokėjimą, informavimą.
Mes renkame ir tvarkome  Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
  • - Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
  • - mūsų teisėtas interesas;
  • - teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.
  • Kaip ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome?

  • Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi E-parduotuve ar joje registruodamiesi.

   Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kai:

   • Jūs užsiregistruojate Svetainėje kaip registruotas vartotojas:
    • identifikacinius duomenis (pvz., vardas, pavardė, e. pašto adresas);
    • kontaktinius duomenis (pvz., e. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);
   • Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

   Mes galime jungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

   Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti Jūsų asmens duomenis "kurmelis.lt"  naujienlaiškiui siųsti. 

   Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų asmens duomenų.

  • Jūsų asmens duomenys, jų saugojimo terminai
  • Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

  • Jūsų duomenis saugome tol, kol būsite užsiregistravęs E-parduotuvėje, t. y. kol neištrinsite savo paskyros.
  • Jūsų teisės
  • Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

   • - žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   • - susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
   • - reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
   • - reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
   • - reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
   • - nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
   • - reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui